fbpx
featured

terminalmanager Ivo Hilhorst over Alpherium

 


NIEUWS | CCT neemt Nedcargo Multimodal over >


Met twee grote portaalkranen in het huisstijlgeel van Nedcargo en zijn rijen kleurrijke containers vormt binnenvaartterminal Alpherium een opvallend tableau in de polder naast rijksweg N11. Via deze terminal, die met een overslagcapaciteit van 200.000 TEU per jaar tot een van de grootste transferia van het land wordt gerekend, worden dagelijks containers exportbier uit de Heineken brouwerij in Zoeterwoude met binnenvaartschepen naar de zeehavens in Rotterdam en Antwerpen vervoerd.

De binnenvaartterminal, die sinds oktober 2010 operati­oneel is, is toonaangevend voor de duurzame strategie die Nedcargo hanteert. Ondernemingen vinden het steeds belangrijker om hun ‘carbon footprint’, het totaal aan broeikasgas dat men produceert, zo veel mogelijk te verkleinen. Ivo Hilhorst: “Niet alleen milieubewust­zijn, ook tijd- en kostenbe­sparing spelen hierbij een rol. Fossiele brandstoffen worden steeds duurder en files zorgen voor opont­houd.” Vandaar dat Nedcargo- klanten een alternatief wil bieden voor vrachtwa­genvervoer en investeert in multimodaal transport, zoals de binnenscheepvaart en Alpherium.

CO2-uitstoot
Alpherium heeft de capaci­teit op jaarbasis 6 miljoen vrachtwagenkilometers van de weg te halen, waarmee 2,5 miljoen kilo CO2-uitstoot wordt voorkomen. “Zo hel­pen wij de klant milieudoel­stellingen te bereiken”, zegt Hilhorst. “Heineken, onze grootste exportklant, heeft al laten weten erg tevreden te zijn. In 2011, het eerste jaar dat we actief waren, is hun CO2-uitstoot met 30% gereduceerd.” Hierbij moet volgens Hilhorst in acht worden genomen dat de terminal in 2011 nog niet op volle capaciteit heeft gedraaid. Dat had enerzijds te maken met opstartproble­men, anderzijds met weg­werkzaamheden die er voor zorgden dat men tot oktober maar een beperkt deel van het terrein van 60.000 m2 kon gebruiken.

Kinderziektes
“In het begin hadden we te kampen met kinderziektes, zoals technische mankemen­ten”, vertelt Hilhorst.“Ook viel in de zomer onver­wachts de hefbrug in Wad­dinxveen naar beneden.” Dit had tot gevolg dat men af en toe toch met vrachtwagens bij moest springen. Daar­naast waren er klachten van omwonenden over geluids­overlast, die volgens Hilhorst mede werd veroorzaakt door de beperkte werkruimte: “We moesten als het ware manoeuvreren op een postzegel, waardoor we meer geluid produceerden.”

Geluidstil werken
Om Alpherium toch zo stil mogelijk te laten werken, heeft Nedcargo extra investe­ringen gedaan. Er werden ge­luiddempende voorzieningen aangebracht om het contact­geluid van de containers te beperken. Daarnaast schafte men stillere reachstackers – een soort zware heftrucks om containers mee te tillen – aan en werd er een geluidswal van containers opgetrokken. Ook werd een geluidsmetingsys­teem geïnstalleerd dat volgens Hilhorst vrijwel uniek is in Nederland: “Op de reachstac­kers zit apparatuur die het geluid meet en de resultaten via internet naar onze compu­ters stuurt in een grafiek. Zo kunnen we onze geluidspro­ductie continue monitoren en binnen de wettelijke geluids­normen blijven.”
Een andere maatregel was de opleiding die het personeel kreeg in geluidstil werken. Hilhorst: “Rustiger optrekken, rijden en insteken, het zijn allemaal zaken die je kunt doen om de geluidsproductie omlaag te brengen. Een bij­komend voordeel is dat er zo efficiënter gewerkt wordt en er minder kans op schade is.” De extra investeringen hadden een gunstig effect: Het aantal overlastklachten is inmiddels minimaal. Bovendien beschikt Alpherium door de investe­ringen over de meest geavan­ceerde voorzieningen.

Import
Daarnaast kreeg Alpherium in oktober de beschikking over het volledige terrein. Niet al­leen liep het aantal decibellen zo nog verder terug, ook kon Alpherium hierdoor zijn volle capaciteit gaan benutten. Hil­horst: “Dat biedt de mogelijk­heid om ook importcontainers te verwerken. Op dit moment varen we met volle containers naar de zeehavens, maar keren er lege containers terug. Die kunnen evengoed gevuld zijn met importvracht, die nu nog over de weg wordt vervoerd.” Met potentiële importklanten als Zeeman en Intertoys zijn besprekingen inmiddels al gaande. Ook de komst van industrieterrein Steekterpoort dat in de buurt van Alpherium is gepland, biedt volgens Hilhorst perspectief. Bedrijven die zich hier vestigen, hebben via de terminal een directe aansluiting op de milieuvrien­delijke route van en naar de zeehavens. Al met al ziet de terminalmanager voor Alp­herium en zijn gebruikers een zonnige, duurzame toekomst tegemoet.